Ogłoszenia PUP - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
imieniny: Karena, Beatus
Dzisiaj jest: 09 maj 2021 Godzina:

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Wyszukiwarka

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Ogłoszenia PUP

Nowe oferty pracy w Kaliszu i regionie

Instruktor nauki jazdy, diagnosta samochodowy czy fizjoterapeuci - między innymi na te stanowiska poszukiwani są chętni do pracy. Kaliski pośredniak nadesłał nam dziś najświeższe oferty od przedsiębiorców. Wszystkie znajdziecie poniżej.

1. Firma w Kaliszu, e-mail: kontakt@magdomed.pl

zatrudni:

 

Fizjoterapeutę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, prawo jazdy kat. B.

2. Firma w Kaliszu, tel. 793 660 122, e-mail: praca@goliat.pl

zatrudni:

 

Pracownika magazynu

Wymagania: Uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

3. Firma w Chotowie, e-mail: cx80@cx80.pl

zatrudni:

 

Asystenta do spraw księgowości

Wymagania: Wykształcenie średnie zawodowe, 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, znajomość języka angielskiego w stopniu A2.

4. Stacja paliw w Kaliszu, tel. 698 709 559

zatrudni:

 

Pracownika podjazdu - obsługa klienta

Wymagania: Chęci do pracy.

5. Spółka w Kaliszu, tel. 535 997 955

zatrudni:

 

Fizjoterapeutów

Wymagania: Wykształcenie wyższe magisterskie, prawo jazdy kat. B, umiejętność planowania i prowadzenie rehabilitacji pacjenta, mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

6. Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, 62 76 69 510,  22 602 44 25,
e-mail: sekretariat.kalisz@swws.edu.pl

zatrudni:

 

Młodszego instruktora Centralnej Biblioteki Więziennictwa - funkcjonariusza Służby Więziennej

Wymagania: Wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe studia licencjackie, inżynierskie, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, skrupulatność w pracy z dokumentami, praktyczna znajomość Excela, znajomość programu Symfonia będzie dodatkowym atutem, mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości. Ponadto Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z: 1) etapu wstępnego obejmującego: a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów, b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów), c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów), d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów), f) sporządzenie arkusza oceny kandydata, g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, 2) etapu sprawdzającego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w sposób zapewniający anonimizację danych. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy 30 punktów; 2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) 15 punktów. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Wiśniowa 50 w Warszawie lub pod numerami telefonów: (22) 602 44 25, (22) 602 44 26, Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne: - art. 38 -39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz.1631). Wymagane dokumenty: 1. podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega 2. wypełniona ankieta personalna (druk ankiety personalnej znajdują się na stronie internetowej www.swws.edu.pl, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia 3.kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej); 4.oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych (będącą załącznikiem nr 2 do ogłoszenia). Załączniki są dostępne pod adresem: https://swws.edu.pl/ -w zakładce BIP. Zakres: Gromadzenie dezyderatów od pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów o materiałach bibliotecznych niezbędnych do realizacji zadań biblioteki. Dobór materiałów bibliotecznych zgodnych z profilem i potrzebami biblioteki. Przygotowywanie wycen zamówień i prenumeraty na materiały biblioteczne. Prowadzenie ewidencji zbiorów. Prowadzenie prenumeraty czasopism oraz ewidencji zakupu. Prowadzenie katalogów elektronicznych zbiorów, zbiorów bibliotecznych, selekcja zbiorów. Sporządzanie sprawozdań i statystyk. Udzielanie informacji bibliotecznych oraz bibliograficznych. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom (zapisy, prolongaty kont bibliotecznych, zamówienia, rezerwacje). Udział w popularyzacji Centralnej Biblioteki Więziennictwa. Mianowanie: 4000zł. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 06 kwietnia 2021 r. osobiście w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 15.00) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Wiśniowa 50) z adnotacją Nabór na stanowisko młodszego instruktora Centralnej Biblioteki Więziennictwa. - Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. - Nie zwracamy złożonych dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. - O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. - Wszelkich Informacji w zakresie rekrutacji udziela się pod numerem telefonu 62 76 69 510 lub (22) 602 44 25, (22) 602 44 26 W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 06 kwietnia 2021 r. Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

7. Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, 62 76 69 510,  22 602 44 25,
e-mail: sekretariat.kalisz@swws.edu.pl

zatrudni:

 

Młodszego instruktora działu finansowego - funkcjonariusza Służby Więziennej

Wymagania: Wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe studia licencjackie, inżynierskie, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, skrupulatność w pracy z dokumentami, praktyczna znajomość Excela, znajomość programu Symfonia będzie dodatkowym atutem, mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości. Ponadto Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z: 1) etapu wstępnego obejmującego: a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów, b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów), c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów), d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów), f) sporządzenie arkusza oceny kandydata, g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, 2) etapu sprawdzającego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w sposób zapewniający anonimizację danych. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy 30 punktów; 2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) 15 punktów. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Wiśniowa 50 w Warszawie lub pod numerami telefonów: (22) 602 44 25, (22) 602 44 26, Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne: - art. 38 -39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz.1631). Zakres; Prowadzenie przy pomocy programu informatycznego ewidencji księgowej materiałów; prowadzenie przy pomocy programu informatycznego ewidencji pozostałych środków trwałych, w ujęciu ilościowo-wartościowym; prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie odpowiedniej amortyzacji; uzgadnianie ewidencji księgowej z ewidencją magazynową w terminach określonych w zarządzeniu instrukcji obiegu dowodów księgowych; wycena arkuszy inwetaryzacyjnych oraz rozliczanie inwentaryzacji; rozliczanie wybrakowań; wykonywanie czynności związanych z potwierdzaniem przyjęcia lub przekazania składników majątkowych, a także sporządzanie korespondencji w tym zakresie; dokonywanie wyceny składników majątkowych na dokumentach przychodowych i rozchodowych; przygotowanie danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań; kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych. Mianowanie: 4000zł. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 06 kwietnia 2021 r. osobiście w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 15.00) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Wiśniowa 50) z adnotacją Nabór na stanowisko młodszego instruktora działu finansowego. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 2. Nie zwracamy złożonych dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 4. Wszelkich Informacji w zakresie rekrutacji udziela się pod numerem telefonu 62 76 69 510 W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 06 kwietnia 2021 r. Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

           

8. Spółka  w Cekowie, tel. 796 12 12 12

zatrudni:

 

Diagnostę samochodowego

Wymagania: Uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 796 12 12 12

zatrudni:

 

Instruktora nauki jazdy

Wymagania: Uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kat. C, /CE lub D.

 

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz