Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 29 listopad 2021 Godzina:
imieniny: Saturnina, Przemysł

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Powiat

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku - instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Kaliski, na czas określony, tj. 7 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.).

I.    Wymagania niezbędne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

 1. złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt IV, w terminie określonym w pkt VI,
 2. złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na okres 3 lat (według wzoru określonego w zał. nr 1 do Ogłoszenia),
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 4. posiadanie wykształcenia wyższego,
 5. 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez ten okres własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II.   Wymagane dodatkowe umiejętności i kompetencje:

 1. preferowane wykształcenie w zakresie zarządzania,
 2. znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem Muzeum, w tym przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych),
 4. doświadczenie w zarządzaniu zespołem. 

III.  Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:

 1. nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum,
 2. nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem,
 3. przedstawianie Organizatorowi oraz innym upoważnionym jednostkom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum,
 4. aprobowanie wydatków w granicach ustalonego budżetu,
 5. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,
 6. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń w związku z działalnością Muzeum,
 7. wykonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.

IV.  Dokumenty składane przez kandydata:

 1. list motywacyjny zawierający uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, z własnoręcznym czytelnym podpisem,
 2. kwestionariusz osobowy z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, z własnoręcznym czytelnym podpisem (według wzoru określonego w zał. nr 2 do Ogłoszenia),
 3. program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 2. w formie papierowej z własnoręcznym czytelnym podpisem, (według wzoru określonego w zał. nr 1 do Ogłoszenia),
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 5. kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG), poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. oświadczenie kandydata dotyczące spełnienia wymogów z pkt. I. 6 - 8 (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Ogłoszenia), składane przez kandydata dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy muszą być opatrzone klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udziału w konkursie na kandydata na dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 21§ 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie.”

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

V.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko kierownicze urzędnicze,
 2. praca w siedzibie pracodawcy na I piętrze,
 3. praca wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy siedzibą pracodawcy a siedzibami innych instytucji,
 4. praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się - stanowisko nieprzystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 5. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami,
 6. istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.

VI. Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, pokój nr 8 (parter) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kaliszu pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku - NIE OTWIERAĆ”  oraz podać adres zwrotny oferenta.

VII.      Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania      konkursowego: 15 lipca  2021 r.

VIII.   Informacje dodatkowe:

 1. informacji o konkursie udziela Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w  Kaliszu, tel. 62  5014231 lub 62 5014234, e-mail: oswiata@powiat.kalisz.pl w godzinach od 8.00-15.00,
 2. osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do Starostwa Powiatowego w Kaliszu o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych, funkcjonowania Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku drogą mailową lub mogą zapoznać się z dokumentami określającymi powyższe warunki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu,
 3. wszystkie wymienione w ogłoszeniu o konkursie wzory załączników do oferty można pobrać ze strony internetowej: www.bip.powiat.kalisz.pl w zakładkach: Ogłoszenia/ konkurs na Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku/ lub otrzymać w Biurze Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu, skrzydło wschodnie, pok. 212, II piętro (dojazd od ul. Łaziennej),
 4. komisja konkursowa może zażądać od oferenta przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
 5. lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia komisji zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.kalisz.pl,
 6. kandydaci na stanowisko dyrektora MHP w Opatówku zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną. Informacja o wyniku konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu w Aktualnościach oraz na stronie: www.bip.powiat.kalisz.pl w zakładce: Ogłoszenia/Konkurs na Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
 7. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie,
 8. program działania Muzeum Historii Przemysłu, opracowany i złożony przez uczestnika niniejszego konkursu, wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od jego powołania na dyrektora Muzeum.

################################################################

Dziękujemy, że przeczytałeś ten artykuł. Podziel się tymi informacjami z innymi. Wyślij link swoim przyjaciołom i znajomym.  Twoje udostępnienie i polecenie nas innym jest dla nas najlepszym podziękowaniem  za pracę dziennikarską na rzecz naszych czytelników. Ciebie to nic nie kosztuje, nam pozwala rozwijać redakcję.

Masz dla nas ciekawy temat? Może szukasz jakiś informacji albo chcesz żebyśmy zajęli się jakąś sprawą? Pisz do nas: .  

Faktykaliskie.pl to portal informacyjny tematycznie obejmujący Kalisz i południową Wielkopolskę. Codziennie przygotowujemy dla Was nawet do kilkudziesięciu informacji o najważniejszych wydarzeniach z miasta i regionu. Na naszym portalu w zakładce „Telewizja Kalisz” znajdziesz też codzienny serwis informacyjny „Magazyn Miejski” jedynej telewizji w mieście. Zachęcamy też do odwiedzania naszych mediów społecznościowych:

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

https://www.youtube.com/channel/UCDsE1VEqkkY_xJo12bjvoqw

Artykuły i materiały telewizyjne przygotowuje dla Was zespół Fundacji Reakcja. Więcej o nasz znajdziecie na stronie https://www.fundacja-reakcja.pl/

MIK za: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, fot. SP

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/