Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 23 październik 2021 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Samorząd

Kaliszanie zbierają deszczówkę. Jak zdobyć dotację?

Z kaliskiego programu dofinansowującego zakup zbiorników na deszczówkę skorzystało już 91 osób. Na ten cel Ratusz wydał z miejskiej kasy 100.000 złotych. Ten, nowy w naszym mieście, program realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Sprawdź, jak z niego skorzystać.

Dotacje mogą otrzymać m.in. osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zatrzymywanie i zagospodarowanie deszczówki to dobry sposób na zapobieganie suszy, a zarazem na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. W tym roku Miasto przeznaczyło na ten cel 80 tysięcy złotych. Dotacja przysługuje tylko raz dla każdego budynku mieszkalnego i wyłącznie na zakup zbiornika lub zbiorników służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, natomiast nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.


Dotacja będzie udzielana na pokrycie do 100% kosztów zakupu zbiornika na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości, przy czym wysokość dotacji uzależniona będzie od rodzaju zbiornika/zbiorników i wyniesie maksymalnie:

  • 500 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o pojemności do 500 litrów, jednak nie mniejszej niż 100 litrów;
  • 1.000 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o pojemności powyżej 500 litrów;
  • 2.000 złotych w przypadku nowych zbiorników podziemnych.

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek, a następnie podpisać umowę. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Dotacja przysługuje na nieruchomość położoną na terenie miasta Kalisza z uregulowanym stanem prawnym, do której beneficjent posiada tytuł prawny. W przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku mieszkalnego, niezbędna jest pisemna zgodę właściciela lub właścicieli budynku mieszkalnego na realizację zadania służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w sposób określony we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem, inne), zgodę właściciela nieruchomości na zamontowanie zbiornika do gromadzenia wód opadowych i roztopowych.


Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej:

  • w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza;
  • na adres Urzędu Miasta Kalisza (Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miasta Kalisza.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które spełniają wymagania określone w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.);

Podmioty, które otrzymały dotację i zrealizowały inwestycję zobowiązane są do jej rozliczenia - przedłożenia faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty.

Prezydent Miasta Kalisza jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji na etapie przyznawania dotacji i realizacji inwestycji oraz kontroli trwałości inwestycji.

Szczegółowe informacje: Uchwała, wniosek oraz oświadczenie współwłaściciela znajdują się TUTAJ 

RED za Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza/fb, kalisz.pl

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/