Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 25 październik 2021 Godzina:
imieniny: Daria, Maur

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Samorząd

XIV Sesja Rady Miasta Kalisza WIDEO

O godzinie 9.00 w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza rozpoczęła się XIV Sesja Rady Miasta Kalisza. Zachęcamy do śledzenia obrad online.

Porządek obrad:

I.  Otwarcie posiedzenia.

II. Propozycje zmian porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów XII i XIII Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza z okazji Jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 3. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 4. ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, 5. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”, 6. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony, 7. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 8. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, 9. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”, 10. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, 11. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038, 13. rozpatrzenia skargi pana █████████* na Prezydenta Miasta Kalisza, 14. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana █████████* na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, 15. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.

VI. Informacje:

– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., – o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, – o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

(materiał przekazany 4.09.2019 r.)

VII. Przyjęcie:

- sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020 (materiał przekazany wcześniej),

- sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Kaliszu na obszarze powiatu grodzkiego Miasto Kalisz za rok 2018.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje.

IX. Interpelacje.

X. Zapytania radnych.

XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

XII. Punkt obywatelski.

XIII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach

internetowych:

- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XIV w dniu 26 września 2019 r.,

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

RED, fot. arch. 

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/