Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 21 październik 2021 Godzina:
imieniny: Klemencja, Jakub

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Samorząd

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z absolutorium.Marszałek: „to był budżet solidarnościowy”

Podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 maja radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wykonanie budżetu w 2016 roku. Zeszłoroczne wyniki, w tym nadwyżka budżetowa w wysokości 136,4 mln zł, umożliwią przyspieszenie inwestycyjne w tegorocznym budżecie.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił podczas debaty w Sejmiku: „sukcesywnie budżet województwa jest znaczącym wkładem w rozwój wielu dziedzin aktywności społecznej w Wielkopolsce. Szeroki strumień dotacji dociera do samorządów, stowarzyszeń, służb mundurowych czy uczelni. Jesteśmy mecenasem i partnerem bardzo wielu przedsięwzięć. Ten budżet był przede wszystkim redystrybucyjny i solidarnościowy”.

Ubiegłoroczne dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.087,9 mln zł, co stanowiło 102,8% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 951,5 mln zł, czyli 91,2%. Oznacza to, że ubiegłoroczny budżet, zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 136,4 mln zł.

Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane dochody z wyjątkiem 29,2 mln zł, tj. ok. 10,0 %  planowanych  dotacji celowych z budżetu państwa w szczególności na melioracje wodne oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W strukturze wydatków budżetowych dominowały wydatki bieżące, których udział wyniósł 74,3%. Tym samym udział wydatków inwestycyjnych w budżecie ukształtował się na poziomie 25,7%. Wpływ na to miało wolniejsze od przewidywanego, tempo rozpoczęcia realizacji inwestycji z udziałem środków UE z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Ponadto w odniesieniu do inwestycji drogowych, odwołanie przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej, spowodowało, że wydatki związane z tymi inwestycjami zostały przesunięte z 2016 roku na 2017 rok.

Niemniej jednak na wydatki inwestycyjne w 2016 roku przeznaczono 244,3 mln zł.

W 2016 r. 41,3% w strukturze wydatków ogółem, tj. 393,1 mln zł stanowiły te związane z infrastrukturą drogową i transportem.

Na wydatki majątkowe dotyczące infrastruktury drogowej przeznaczono 82,5 mln zł. W ramach tych środków Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przeznaczył na inwestycje drogowe 54,5 mln zł. Na opracowanie dokumentacji projektowych, które są niezbędne do przygotowania przyszłych inwestycji przeznaczono środki w wysokości 11,1 mln zł. Natomiast 9,6 mln zł przekazano na Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Program likwidacji na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich. Ponadto wykonano inwestycje oraz zakupy dotyczące zaplecza służb drogowych w wysokości 6,2 mln zł. W ramach wydatków bieżących 54,8 mln zł trafiło na bieżące utrzymanie dróg i mostów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych w podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego jednostkach ochrony zdrowia w 2016 roku stanowiła ponad

56,5 mln zł. Na inwestycje wydatkowano 25,2 mln zł. Do najważniejszych  z nich zaliczyć należy rozpoczęcie budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Inwestycją o równie dużym znaczeniu jest początek prac przy budowie Ośrodka Radioterapii w Pile. Ponadto zostały wykonane prace modernizacyjne oddziałów szpitalnych mające na celu poprawę poziomu ich funkcjonowania, doposażenie w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny przyniosło poprawę jakości świadczonych usług. Na zakupy te przeznaczono 28,1 mln zł. W tym m.in. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu zmodernizowano aparat do tomoterapii za kwotę 4,0 mln zł oraz dofinansowano zakup akceleratora niskoenergetycznego wartego 1,2 mln zł.  W ubiegłym roku kontynuowane były również programy profilaktyczne, na realizację których przeznaczono blisko 2,0 mln zł.

W roku 2016 rozpoczęto również realizację projektów kulturalnych w ramach WRPO na lata 2014-2020, dotyczących zadań inwestycyjnych i promocyjnych. 7 instytucji kultury tj.: Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu, Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie realizuje zadania na łączną kwotę ok. 70 mln zł, w ramach których w ubiegłym roku zakończono modernizację dużej sceny Teatru Nowego w Poznaniu za 0,6 mln zł. Realizacja pozostałych inwestycji planowana jest w latach 2017-2019.

W ramach środków UE Województwo Wielkopolskie  realizuje  również kluczowe projekty z zakresu edukacji, takie jak Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 (łączne nakłady w tym projekcie wynoszą 105,8 mln zł) oraz Czas Zawodowców Bis – zawodowa Wielkopolska – na jego realizację przeznaczono 63,5 mln zł.

Majowa Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok, w ramach której zostanie wprowadzone rozliczenie wyniku finansowego budżetu za 2016 rok, zakłada m.in. zwiększenie wydatków majątkowych o 86,6 mln PLN, co spowoduje wzrost ich udziału w budżecie do 44,4%. Będzie to już budżet wysoce inwestycyjny. Wprowadzenie ww. środków skutkuje  również wyższymi nakładami inwestycyjnymi w latach następnych, tj. w 2018 roku o 39,8 mln zł, w 2019 roku o 17,8 mln zł.

Istotne zwiększenia dotyczą  nakładów  na inwestycje w podległych placówkach ochrony zdrowia oraz   remontów dróg wojewódzkich.

Warto podkreślić, że dzięki odpowiedniemu zarządzaniu osiągnięto w 2016 roku wysoką nadwyżkę operacyjną (czyli dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi), co przekłada się na dobrą płynność Województwa. W ubiegłym roku, Województwo zmniejszyło swoje zadłużenie m.in. dokonując dodatkowej spłaty (w kwocie 26,0 mln PLN) wyżej oprocentowanych obligacji przed terminem określonym w Umowie Emisyjnej. Spowodowało to nie tylko uzyskanie oszczędności w kosztach obsługi zadłużenia, ale także poprawę wskaźnika zadłużenia w najbliższych latach, co w efekcie oznacza większe możliwości inwestycyjne Województwa w tym okresie. 

Dobre zarządzanie strategiczne i finansowe zostało podkreślone przez Agencję Ratingową Fitch, która w 2016 roku podniosła rating Wielkopolski do poziomu AAA(pol) z wcześniejszego poziomu AA+(pol). Poziom ratingu AAA(pol) jest najwyższą oceną, jaka jest możliwa do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego. W uzasadnieniu swojej decyzji Fitch wskazuje na bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe oraz na dobre wyniki operacyjne, które zapewniają bezpieczne wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia. 

Pozytywne opinie o wykonaniu zeszłorocznego budżetu województwa zostały przedstawione przez komisje sejmikowe, Regionalną Izbę Obrachunkową i biegłego rewidenta.

Anna Parzyńska-Paschke, fot. arch.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/