Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 22 czerwiec 2021 Godzina:
imieniny: Paulina, Broniwoj

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Problemy w związku, małżeństwie, rozwód? Może to czas, by skorzystać z mediacji

Czym są mediacje, jakie korzyści za sobą niosą i kto powinien z nich skorzystać? Z okazji przypadającego 19 października Międzynarodowego Dnia Mediacji tę metodę łagodzenia sporów postanowiły przybliżyć kaliszanom przedstawicielki Polskiego Centrum Mediacji Filia w Kaliszu. Przez kilka dni będą udzielać bezpłatnych konsultacji w tej sprawie.

Mediacje to spotkania, podczas których skonfliktowane strony podejmują próbę doprowadzenia do ugodowego oraz satysfakcjonującego ich rozwiązania konfliktu. Jest to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporu. Przebieg mediacji wspiera mediator. Łagodzi powstające napięcia i pomaga we wzajemnym zrozumieniu problemu oraz wypracowaniu kompromisu.

Mediacje prowadzone są w sprawach cywilnych (w tym gospodarczych i pracowniczych), karnych i dotyczących osób nieletnich, a także rodzinnych: w przypadku problemów w związku czy małżeństwie, rozwodu, konfliktów związanych z podziałem majątku czy opieką nad dziećmi. Właśnie na sprawach rodzinnych chcą skupić się w rozmowach z kaliszanami przedstawicielki Polskiego Centrum Mediacji Filia w Kaliszu. Od 16 do 20 października Anna Spychalska i Aneta Krenz czekać będą na kontakt telefoniczny od osób, które uważają, że interwencja fachowców może być pomocna. – Przez te kilka dni będziemy udzielać bezpłatnych konsultacji mieszkańcom Kalisza i okolic, tłumaczyć, na czym polegają mediacje, ale także umawiać się na indywidualne spotkania w cztery oczy. Chcemy skupić się głównie na problematyce rodzinnej, ale oczywiście w innych sprawach także służymy radą – zachęca Anna Spychalska, mediator rodzinny.
Z paniami będzie można kontaktować pod numerami telefonów: Anna Spychalska 602 281 254, , Aneta Krenz 508 270 689 .

MIK, fot. pixabay.com

Podstawowe zasady mediacji:

Mediacja jest dobrowolna dla jego uczestników. Zarówno strony, jak i mediator nie muszą wrazić zgody na przeprowadzenie mediacji.

Mediator jest całkowicie neutralny wobec przedmiotu sporu.

Mediator jest bezstronny wobec uczestników sporu.

Mediacje są poufne, co oznacza, że zarówno mediator, jak i strony zobowiązują się do nieujawniania przebiegu mediacji bez zgody wszystkich jej uczestników. Mediator nie może być powołany na świadka w sądzie w sprawie, w której prowadził mediację, chyba, ze strony zwolnią go z obowiązku poufności.

Mediacja ma charakter akceptowalny, co oznacza, że może się odbyć tylko wtedy, gdy strony akceptują osobę mediatora i zasady przebiegu postępowania mediacyjnego.

Czas trwania i miejsce mediacji ustalane są indywidualnie z mediatorem, w zależności od potrzeb skonfliktowanych osób. W przypadku mediacji sądowych, czas trwania mediacji nie powinien przekraczać miesiąca (w sprawach dot. osób nieletnich 6 tygodni). Jednak na wniosek stron sąd może się zgodzić na jego przedłużenie.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład konflikty rodzinne, sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Rodzaje mediacji

Wyróżnia się mediacje w sprawach:

Rodzinnych

Cywilnych (w tym gospodarczych i pracowniczych)

Karnych

Karnych dot. osób nieletnich

Mediacje rodzinne

Mediacja jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz ratować swój związek, masz dość kłótni i wypominania, nie potrafisz znaleźć rozwiązania, nie wiesz w jakim iść kierunku:

Chcesz rozmawiać na neutralnym gruncie, w poufnej atmosferze o sposobie zakończenia swojego związku i ustaleniu najważniejszych spraw: opieki nad dziećmi, alimentów, podziału majątku;

Chcesz uniknąć eskalacji emocji i walki w sądzie;

Chcesz mieć wpływ na jakość Waszego życia i podejmowane decyzje;

Ważne jest dla Was dobro dzieci i chcecie wspólnie zadbać o nie, wypracowując plan opieki rodzicielskiej ( porozumienie rodzicielskie) po rozwodzie;

Chcesz, aby Wasze dzieci wiedziały, że umiecie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Czas na mediację jest zawsze

Przed złożeniem pozwu możecie podjąć wszystkie ustalenia przed mediatorami dotyczące sposobu rozstania, opieki, i alimentacji dzieci, spraw majątkowych. Unikniecie długotrwałego procesu, angażowania osób z najbliższego otoczenia jako świadków. Po złożeniu pozwu wraz z ugodą mediacyjną, sprawa w sądzie najczęściej kończy się na pierwszej rozprawie.

Po złożeniu pozwu i w trakcie procesu sądowego – aby uniknąć długotrwałej kosztownej i wyczerpującej dla Was i dzieci sprawy w sądzie.

Korzyści z mediacji

- są szansą na polubowne rozwiązanie sporu

-  są szybkim sposobem na rozwiązanie konfliktu (czas trwania krótszy niż w sądzie)

- ich koszty są niższe niż koszty postępowania sądowego

 - zakończenie mediacji ugodą oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem

 - pozwalają na utrzymanie wzajemnych relacji i umożliwiają dalszą współpracę

 - obniżają poziom negatywnych emocji

-  umożliwiają zachowanie pozytywnego wizerunku

-  pozwalają poznać i zrozumieć potrzeby własne oraz drugiej strony

-  dają szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Sądowa i pozasądowa

Mediacja może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa) albo na podstawie postanowienia sądu (sądowa). W przypadku mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, natomiast w przypadku sądowej – sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych.

Jak rozpocząć mediację?

Warunkiem prowadzenia mediacji, zarówno sądowej, jak i pozasądowej jest zgoda wszystkich skonfliktowanych stron.

 W przypadku mediacji pozasądowej, z propozycją rozpoczęcia postępowania mediacyjnego do mediatora może zgłosić się jedna ze stron (z prośbą o skontaktowanie się z drugą stroną) lub dwie strony, po wcześniejszym uzgodnieniu chęci podjęcia mediacji.

 W przypadku mediacji sądowej każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego

 Sprawę do mediacji kieruje policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.

Zakończenie mediacji

 - mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony

 - w przypadku mediacji sądowych mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta

 - zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy

postępowanie

- sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności

Koszty mediacji

Koszty mediacji cywilnej i rodzinnej ponoszą strony. Jeśli nie ustalą inaczej, zwykle pokrywane są po połowie. W przypadku mediacji sądowych koszty mediacji w sprawach karnych i w sprawach nieletnich ponosi skarb państwa.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/